Sergey Galitskiy
Sergey Galitskiy Courtesy of Tomsk Air
Sergey Galitskiy Courtesy of Tomsk Air

Russian positively identified as final plane crash victim

November 07, 2014 05:00 PM