Glenda Taylor
Glenda Taylor Courtesy of Washburn University
Glenda Taylor Courtesy of Washburn University