Vintage Market Days returns to the Kansas Pavilions this weekend.
Vintage Market Days returns to the Kansas Pavilions this weekend. Jaime Green File photo
Vintage Market Days returns to the Kansas Pavilions this weekend. Jaime Green File photo