Wichita Trinity slips by Mulvane

October 24, 2009 12:00 AM