Aubrey Sherrod
Aubrey Sherrod The Wichita Eagle
Aubrey Sherrod The Wichita Eagle

Shocker Summer: Aubrey Sherrod’s travel tips? Avoid flying chairs

July 26, 2014 09:00 AM