The Wichita Hyatt Regency Hotel.
The Wichita Hyatt Regency Hotel. The Wichita Eagle (File photo)
The Wichita Hyatt Regency Hotel. The Wichita Eagle (File photo)