Three K-State flight students fly to Oshkosh

July 28, 2009 11:14 AM