Ishmael J. Bryant, 31
Ishmael J. Bryant, 31 Sedgwick County Jail Courtesy photo
Ishmael J. Bryant, 31 Sedgwick County Jail Courtesy photo