Kansans linked to Haiti wait, pray and hope

January 14, 2010 12:00 AM