Has the Wichita economy hit bottom yet?

October 01, 2009 12:00 AM