Kansas gets 'B' for dental health

January 15, 2009 07:09 AM