Commentary: Keystone XL pipeline splits Obama's base

November 04, 2011 02:28 AM