Rosa and Roberto Lopez plan to reopen their Gordita's Durango on Monday.
Rosa and Roberto Lopez plan to reopen their Gordita's Durango on Monday. Courtesy photo
Rosa and Roberto Lopez plan to reopen their Gordita's Durango on Monday. Courtesy photo