Thunder, Regan shut out Mavericks

November 03, 2012 12:14 AM