Hurricane Klein, K-State swamp Miami 52-13

September 08, 2012 06:13 PM