Habitat saved for polar bears

November 25, 2010 12:00 AM